Mindfulness og Acem-meditasjon

Jeg synes ”mindfulness” virker spennende, men jeg har ikke lyst til å slutte med Acem. Kan jeg praktisere Acem og ”mindfulness” parallelt i hverdagen? Mindfulness meditasjon oppøver primært evnen til nærvær. Acem-meditasjon vil i tillegg kunne føre til dypere forandringer som følge av aktualisering av grunnleggende væremåter og spenninger.

Mindfulness er en samlebetegnelse på flere meditasjonsteknikker. Vi velger å drøfte den vanligste.
En forskjell mellom den vanlige mindfulness meditasjon og Acem meditasjon er hvordan man forholder seg til det spontane. Mindfulness fremelsker først og fremst oppmerksomhet. Sitert fra www.procoaching.no/mindfulness.html: “Mindfulness handler om å være oss selv bevisst, nær  - og å verdsette nuet. Altså, oppmerksom nærvær - å være helt og fullt til stede i det du foretar deg.”
Det gjør man i praksis ved å rette oppmerksomheten mot det som spontant er til stede og favner det - tar det i mot med sin bevissthet. Nytt sitat: “Når vi praktiserer mindfulness, blir vi bedre til å observere egne tankeprosesser mens de foregår. Vi kan dermed bli oppmerksomme på hvilke tanker vi faktisk har,  og på den måten ”fange” bl.a. stresstanker, før de får lov til å utløse stress i kroppen.”
I Acem-meditasjon lar vi det spontane få være som det er, uten å gjøre noe med det. Vi bringer ledighet inn i sinnet gjennom lett oppmerksomhet på metodelyd. Ledighet stimulerer til spontane prosesser som får slippe til i et åpent sinn, uten at vi styrer. Noe av det vi ikke har kjent på eller ubevisst holdt borte, får komme til av egen kraft og får spille seg ut i randsonen av vår bevissthet uten inngripen av viljen. Vi gjør ikke noe aktivt for å føre tanker i randsonen inn i sentrum for oppmerksomheten.
Hva med ditt spørsmål; “Kan mindfulness og Acem-meditasjon praktiseres parallelt?” Vi skal ikke si at det er umulig, men forskjellen i tilnærming til spontanaktivitetene, gjør at vaner fra en metode ofte vil blande seg inn når du holder på med den andre, og kanskje påvirke slik at du ikke får optimalt ut av den metoden du bruker. Hvis du for eksempel i Acem-meditasjon begynner å bli for bevisst på hva som spontant skjer, kan du begrense ledighet. Du kan også begrense den aktualisering som forutsetter at spontanaktviteten får leve sitt eget liv. På samme måte kan det bli med Mindfulness  hvis man lar spontanaktiviteter være som de er. Så vår anbefaling er å velge en av metodene.
Som nevnt innledningsvis inngår flere meditasjons- og kontemplasjonsteknikker i mindfulness. Mange av disse skiller seg så fra Acem-meditasjon at de greit kan kombineres. Det gjelder blant annet teknikker man benytter når man går, spiser eller gjør andre aktiviteter. Acem har også holdt kurs med andre teknikker enn Acem-meditasjon.